เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กรุงเทพ ยืดเวลาห้ามขายสุราถึง 30 เมษายน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กรุงเทพ ยืดเวลาห้ามขายสุราถึง 30 เมษายน

จากกรณี ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แถลงถึงมาตรการหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครเตรียมออกมาคือ ห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน เป็นเวลา 10 วัน ใน “ทุก ๆ สถานประกอบการ ร้านค้า” ซึ่งมีใบอนุญาตจำหน่ายสุราประเภท 1 และ 2 ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น

ล่าสุดมีรายงานจาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นั่งเป็นประธาน หนึ่งในเรื่องหารือคือมาตรการ การห้ามขายสุราซึ่งครบกำหนดสิ้นสุดวันนี้ (20 เมษายน) ผลการประชุมปรากฎว่า มีมติให้ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ถึงวันที่ 30 เมษายน

เซ็นทรัลแจง เอกสารเปิดห้าง 1 พ.ค. แค่แจ้งภายในล่วงหน้า ยันต้องรอคำสั่งรัฐบาล กลายเป็นประเด็นหลังจากที่มีการเผยภาพเอกสารฉบับหนึ่งของห้างเซ็นทรัล แจ้งไปยังคู่ค้าให้เตรียมเปิดบริการ ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขา และให้พนักงานทุกคนรีบกลับมารายงานตัว เตรียมพร้อมทำงาน ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า เซ็นทรัลจะเปิดจริงหรือ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นมากนัก

ล่าสุด ทางเซ็นทรัลก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ทางห้างสรรพสินค้านั้นยังไม่ได้เปิด และไม่สามารถเปิดเองได้ ต้องให้ทางรัฐบาลอนมุัติ แต่เอกสารที่ออกเป็นเพียงการแจ้งให้เตรียมการไว้ก่อน เพื่อให้คู้ค้าเตรียมพร้อมในกรณีที่รัฐบาล อนุมัติให้ห้างสรรพสินค้าสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ซึ่งต้องเตรียมการให้พร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยจากโรคระบาด และการกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing จึงต้องแจ้งเตือนกันก่อน และถ้าหากมีการเปิดห้างจริง พนักงานต่างๆ บางคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้ว ก็ต้องตามตัวกลับมาตรวจสุขภาพและความพร้อมตามขั้นตอน และต้องใช้เวลา จึงต้องประกาศล่วงหน้า

และในวันที่ 20 เม.ย. ช่วงสายๆ ได้มีการประชุมหารือระหว่างภาคเอกชน และรัฐบาล ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ซึ่งภาคเอกชนจะมีการเสนอแนวทางผ่อนปรนให้เปิดกิจการบางประเภท เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านเสริมสวย หรือห้างสรรพสินค้า หากที่ประชุมเห็นชอบเรื่องนี้ ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อสั่งเปิดกิจการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ไทย เร่งสร้างการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข รายงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งสร้างการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประเทศไทย ทั้งการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง และอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความร่วมมือในการวิจัยวัคซีนกับจีน

วันนี้ (19 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับประเทศไทยให้เร็วที่สุด โดยการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการศึกษาวิจัยวัคซีนมาทดสอบในประเทศไทย ได้ประสานกับสถานทูตจีนติดตามความก้าวหน้าการทำข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศจีนร่วมศึกษาวิจัยทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 2 ขณะเดียวกัน ในประเทศได้มีความร่วมมือพัฒนาวัคซีนต้นแบบระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์จุฬา กับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ก่อนเข้าสู่การทดสอบในคน นำไปสู่การผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย

ดร.สุภาพร ภูมิอมร  ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือดของสัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นแบบ 2 ครั้ง ในการการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์จุฬา กับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย ส่วนการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนไวรัส เพื่อนำไปฆ่าเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อตาย นำไปฉีดในสัตว์ทดลอง

ทั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนหลังจากการทดสอบในสัตว์ทดลอง จะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในคนอีก 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัยในคน 30-50 คน ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน กลุ่มเล็ก 100 – 150 คน และระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกันโรคในกลุ่มใหญ่ 500 คนขึ้นไป

“ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายคำขอดังกล่าว สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง